“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Rada školy

Rada školy

  • Rada školy sa zriadila pri Základnej škole pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou, Limbová 1, Bratislava. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy pri ktorej je zriadená.
  • Rada školy je ustanovená podľa §24 a §25 zák. SNR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva SR č.230/2009 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
  • Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy pedagogických zamestnancov, zdravotníckych zamestnancov, ďalších zamestnancov školy a žiakov. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.