“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Dokumenty školy

Charta práv hospitalizovaných detí

Európska charta práv dieťaťa, ktorú prijala OSN roku 1959 obsahuje 10 morálnych princípov potvrdzujúcich, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má”. Roku 1979 v medzinárodnom roku dieťaťa sa začali práce na Dohovore o právach dieťaťa, ktorý predstavuje historickú dohodu štátov a preto má širokú podporu. Roku 1990 pristúpila k nemu aj Slovenská republika.

Charta práv hospitalizovaných detí bola schválená v Leidene na I. európskej konferencii o hospitalizovaných deťoch v máji 1988.

 1. Deti majú byť prijímané do nemocnice iba vtedy, ak starostlivosť, ktorá sa vyžaduje im nemôže byť rovnako dobre poskytnutá doma alebo pri dennej hospitalizácii.
 2. Deti v nemocnici majú vždy právo mať pri sebe svojich rodičov alebo ich zástupcu.
 3. Ubytovanie by malo byť poskytované všetkým rodičom a tí by mali byť podporovaní v tom, aby ho prijali.
 4. Pre rodičov by to nemalo znamenať finančnú záťaž a nemali by trpieť stratou zárobku.
 5. Aby sa rodičia mohli podieľať na opatere svojho dieťaťa, mala by byť podporovaná ich aktívna účasť.
 6. Deti i rodičia majú právo byť informovaní spôsobom zodpovedajúcim ich veku a úrovni chápania.
 7. Mali by byť prijaté opatrenia na zmiernenie fyzického a emočného šoku. Rodičia majú právo na informačnú účasť pri všetkých rozhodnutiach týkajúcich sa starostlivosti o ich deti.
 8. Každé dieťa má byť chránené pred zbytočnou liečbou a výskumom. Deti majú byť ošetrované spolu s deťmi, s ktorými majú rovnaké vývojové záujmy a nemajú byť prijímané na oddelenia dospelých.
 9. Deti majú mať všetky podmienky na hry a oddych, na vyučovanie vhodné ich veku a stavu a majú byť v prostredí nábytkom účelne zariadenom a stimulujúcom, ktoré má byť zostavené v súlade s ich potrebami.
 10. O deti sa má starať personál, ktorého vzdelanie a skúsenosti ho predurčujú    reagovať na fyzické, emočné a vývojové požiadavky detí a ich rodín.
 11. Kontinuita opatery by mala byť zabezpečené tímom starajúcim sa o deti.
 12. S deťmi sa má zaobchádzať s taktom a porozumením a ich súkromie má byť  rešpektované.