“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Neinvestičný fond

vznikol pri Základnej škole pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici v Bratislave, ktorá  má pracoviská v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave na Limbovej a  Krajinskej ul., v Univerzitnej nemocnici Bratislava – nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská ul., v nemocnici Ružinov, Ružinovská ul. a v Nemocnici ak. L. Dérera, Limbová ul. v Bratislave.

Účelom neinvestičného fondu je združenie finančných prostriedkov určených na plnenie všeobecne prospešného účelu v oblasti ochrany a podpory zdravia a vzdelávania hospitalizovaných detí, na individuálnu pomoc pre jednotlivca alebo skupinu osôb alebo organizáciu, potrebujúcu pomoc na území celej Slovenskej republiky.

Cieľom neinvestičného fondu je zo získaných finančných prostriedkov

 • podporovať výchovno-vzdelávaciu činnosť hospitalizovaných detí,
 • skvalitňovať uzdravovací proces,
 • spríjemňovať liečebné prostredie detských pacientov.

Činnosť neinvestičného fondu sa zameriava najmä na:

 • podporu formou príspevku na nákup zdravotníckych pomôcok, zariadení a materiálno-technického vybavenia školy pri zdravotníckom zariadení,
 • podporu liečebných a vzdelávacích postupov,
 • finančnú podporu rôznych foriem vzdelávania , kurzov, školení, seminárov a pod. v oblasti zdravotníctva a školstva s dôrazom na nové formy liečebných a vzdelávacích postupov,
 • skvalitnenie liečebného a pracovného prostredia pacientov a pedagogických zamestnancov.

Priebežne podporujeme finančne a materiálne vzdelávacie a kultúrno-spoločenské aktivity pre hospitalizované deti na všetkých pracoviskách Základnej školy na Limbovej ul.  v Bratislave:

 • Medzinárodný deň detí,
 • športovo-pohybové hry,
 • tvorivé dielne a prezentácie výrobkov detí,
 • výstavy výtvarných prác hospitalizovaných žiakov,
 • karneval v nemocnici,
 • Mikuláš,
 • vzdelávacie aktivity pre žiakov a pedagógov školy pri zdravotníckom zariadení.

Fyzické alebo právnické osoby môžu poskytnúť fondu dar alebo príspevok na konkrétny účel alebo poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby.

Informácie k darovaniu 2 % z príjmu nájdete na:

www.rozhodni.sk

a v prílohách: