“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

História školy

Nemocničné školstvo má na Slovensku dlhú históriu. V roku 2015 oslávilo 90. narodeniny. Prvou nemocničnou školou bola Štátna škola pri ortopedickej klinike v Bratislave, ktorá vznikla na podnet prednostu kliniky prof. Vítězslava Chlumského v roku 1925. Ostala jedinou školou nemocničného typu na Slovensku až do 50-tych rokov. Školský zákon z roku 1960 zaradil školy pri nemocniciach, detských ozdravovniach a odborných liečebných ústavoch do jednotného systému povinnej školskej dochádzky v kategórii špeciálneho školstva.

Začiatkom novembra 1989 bola zriadená Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava, a to ako Základná a materská škola pri DFNsP s 2 triedami ZŠ a 2 oddeleniami ŠKD. Postupne sa do novej budovy DFNsP sťahovali ďalšie oddelenia. Začiatkom roka 1996 mala základná škola 18 tried ZŠ, 15 oddelení ŠKD a 13 tried MŠ.

Prvého júla 1996 bola zriadená Základná škola pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou na Limbovej 1 v Bratislave. Vznikla spojením Materskej školy a Základnej školy pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou na Limbovej 1 a Materskej školy a Základnej školy pri Dérerovej nemocnici s poliklinikou na Limbovej 5, pričom sa materská škola oddelila pod samostatné riaditeľstvo. Riaditeľkou školy sa stáva PaedDr. Zuzana Skákalová.

K ZŠ pri DFNsP na Limbovej 1 sa pripája ZŠ pri DFN na Lazaretskej 14, kde sa nachádza kožná klinika a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie. Zriaďovacou listinou Krajského úradu v Bratislave Základná škola pri Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Dérerovej nemocnici s poliklinikou so sídlom na Limbovej  ulici 1 a Lazaretskej ulici 14 získava právnu subjektivitu dňom 1. 1. 1997.

Od 1. 1. 1997 sa bratislavské nemocničné školy združili pod dve riaditeľstvá. Základná škola pri DFNsP a Dérerovej nemocnici s poliklinikou, Limbová 1, Bratislava a ZŠ a MŠ pri nemocniciach Antolská 11, Bratislava.

Klinika detskej psychiatrie na Úprkovej ulici s 2 triedami ZŠ a 2 oddeleniami ŠKD a Centrum mentálneho zdravia na Galandovej ulici s 2 triedami ZŠ a 1 oddelením ŠKD prechádza v školskom roku 2000/2001 pod správu ZŠ pri DFNsP a DNsP Limbová 1, Bratislava a naša škola sa rozšírila na 26 tried ZŠ a 21 oddelení ŠKD. Centrum mentálneho zdravia MATKA sa v roku 2003 presťahovalo na Haanovu ulicu 7 v Bratislave. V tomto zariadení sa deti podrobovali liečebnej starostlivosti a zároveň pokračovali vo výchovno-vzdelávacom procese. V decembri  roku 2015 bolo oddelenie detí v Centre mentálneho zdravia zrušené.

V školskom roku 2005/2006 vzniklo elokované pracovisko – Špecializovaná rehabilitačná nemocnica TETIS na Lipnickej ulici 422 v Dunajskej Lužnej. V zariadení bola poskytovaná kontinuita vyučovania detí  s neurologickým a ortopedickým ochorením na liečebnom pobyte s vyučovaním na kmeňových školách. Rehabilitačné detské centrum TETIS v Dunajskej Lužnej  bolo zrušené dňa 30. 6. 2017 z organizačných dôvodov.

Na základe rozhodnutia  KŠÚ v Bratislave (v súčasnosti Okresný úrad Bratislava, odbor školstva) sa dňa 31.8.2009 zlúčili Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava  a ZŠ a MŠ  pri nemocniciach Antolská 11, Bratislava .

Pribudli alokované pracoviská:

  • UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava – Klinika pre deti a dorast A. Getlíka,
  • UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava – Klinika plastickej chirurgie, Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, I. ortopedická klinika,
  • UNB, Detašované pracovisko Nemocnice Ružinov, Krajinská 91, Bratislava – Klinika detskej PaF SZU.

Od 1. januára 2018 sa Detská fakultná nemocnica s poliklinikou na Limbovej ulici v Bratislave (DFNsP) stala Národným ústavom detských chorôb (NÚDCH).

V súčasnosti je Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava, najväčšou školou svojho typu na Slovensku s 24 triedami ZŠ a 21 oddeleniami ŠKD.

Súčasné pracoviská Základnej školy pri zdravotníckom zariadení na Limbovej 1 v Bratislave:

  • NÚDCH – Národný ústav detských chorôb, Limbová 1, Bratislava,
  • UNB, Nemocnica Akademika Ladislava Dérera, Limbová 5, Bratislava,
  • UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava,
  • UNB, Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, Bratislava.