“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Organizácia školy

Základná škola pri zdravotníckom zariadení na Limbovej ulici č. 1 v Bratislave je najväčšou základnou školou pri nemocnici na Slovensku, má 24 tried a 21 oddelení školského klubu detí. Hlavnou úlohou školy je poskytovať hospitalizovaným deťom v školopovinnom veku výchovu a vzdelávanie počas ich hospitalizácie v nemocnici.

Škola vykonáva pedagogicky orientovanú diagnostiku, poskytuje informácie kmeňovej škole o možnej miere zaťaženia žiaka a o zmenách v jeho školskej výkonnosti vplyvom choroby a následnej liečby, poradenstvo pre rodičov detí a výchovných poradcov o možnostiach ďalšieho vzdelávania vzhľadom na prípadný zmenený zdravotný stav  dieťaťa s dlhodobými alebo  s trvalými následkami.

Chorobou sa mení prežívanie jednotlivca, nastávajú zmeny v postojoch a v jeho konaní. Dieťa si často vypracuje obranný mechanizmus voči vnútorným i vonkajším dôsledkom  svojho ochorenia, ktorý ho však nechráni pred stresovými situáciami. Preto súčasťou komplexnej liečby  chorých a zdravotne oslabených detí je zmysluplné zamestnanie, ktoré rešpektuje  schopnosti a možnosti detí a osobnosť špeciálneho pedagóga tu zohráva významnú úlohu.

Základná škola pri zdravotníckom zariadení prostredníctvom špeciálno-pedagogickej činnosti prispieva k úspešnému priebehu liečby a doliečovania chorého dieťaťa.  Rozvíja sociálno-komunikačné funkcie prostredníctvom vytvárania vzťahov medzi chorými deťmi, rodičmi a pedagógmi v školskom prostredí zdravotníckeho zariadenia. Vytváraním psychicko-emocionálnej podpory pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím vyplývajúcim z choroby  a jej dôsledkov, zorientovať sa v cudzom prostredí, zmierňovať strach z neznámych situácií, predchádzať prejavom hospitalizmu.

Vážení rodičia,

Vaše deti  budú počas hospitalizácie navštevovať našu základnú školu pri zdravotníckom zariadení  v rozsahu, ktorý určí ošetrujúci lekár.         

Naša  škola je pre všetky školopovinné deti z akéhokoľvek typu základnej školy a tiež  pre deti z osemročného gymnázia (prvé štyri ročníky).

Pre hospitalizované deti je v  dňoch pondelok  až  piatok zabezpečená výchovno-vzdelávacia činnosť.

Výchovno – vzdelávacia činnosť prebieha v dopoluňajších hodinách a v popoludňajších hodinách mimoškolská výchovno – vzdelávacia činnosť pre všetky hospitalizované deti.

Prosíme Vás, prineste deťom na vyučovanie školské pomôcky – školskú tašku s učebnicami, zošitmi a písacími potrebami.

Budeme radi, keď sa s nami skontaktujete a budete nás informovať o vašom dieťati – o jeho osobitostiach, špeciálnych potrebách, od pondelka do piatku v čase od 8:00 h do 17:00 h na uvedených telefónnych číslach, alebo mailom.

Ak Vaše dieťa nebude môcť navštevovať priestory školy, špeciálny pedagóg ho bude navštevovať na lôžku v jeho nemocničnej izbe.

Hospitalizované deti sa v priestoroch detského oddelenia riadia pokynmi  zdravotníckeho personálu, v priestoroch školy sa riadia školským poriadkom našej školy pri zdravotníckom zariadení.

 

PaedDr. Štefánia Kmeťková

riaditeľka školy