“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Projekty

Projekty

Projekt – Rok v nemocničnej škole 

Tvorivosť a umelecké cítenie hospitalizovaných žiakov vo výtvarných aktivitách, realizovaných v našej škole počas celého roka, sme odprezentovali uverejnením ich výtvarných diel v školskom stolovom kalendári na rok 2024. Touto cestou sme sa pokúsili podporiť kreatívny prístup deti k umeniu a priblížiť ich tvorivú prácu širšej verejnosti. Projekt vznikol v spolupráci s neinvestičným fondom Škola v nemocnici n. f. a tlačiarenskou firmou Expresta za  finančnej pomoci firmy Triton.

Projekt – Tati, mami, poďte tvoriť s nami!

V spolupráci s Moje šťastné dieťa, o. z. a magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy  sme žiakom v rámci projektu priblížili kultúrno-historické tradície Slovenska v oblasti sviečkarstva, mydlárstva a medovnikárstva.

Zážitková forma činnosti prispieva k rozvoju osobnosti detí v oblasti kognitívnej, perceptuálno-motorickej a sociálno-emocionálnej.

Deti si osvojili zručnosti pri výrobe sviečok z včelieho vosku, mydielok a ozdobili chutné medovníčky.

Projekt – Ľudové umelecké remeslo – šanca pre všetkých

Tradičné ľudové remeslá a zvyky našich predkov sú pre nás klenotnicou poznania a vedomostí, ktoré týmto projektom chceme priblížiť hospitalizovaným žiakom našej školy v spolupráci s Moje šťastné dieťa, o. z. a Ministerstvom kultúry SR.

Žiaci budú pod  vedením pedagógov vyrábať šperky z korálikov a drôtikov, šiť tašky a vankúšiky z modrotlače a plátna, dotvárať ich zdobením krížikovou výšivkou či modrotlačovým ornamentom, budú tvoriť gombíky z modrotlače, zdobiť kraslice voskom a vŕtaním, vyrábať sviečky z vosku, vyrábať mydlo, zdobiť šatky ľudovým ornamentom a pliesť košíky z pedigu.

Vernisáž výstavy výrobkov, fotografií a reflexií žiakov sa uskutoční 15.12.2020 v priestoroch vestibulu NÚDCH.

Sme v škole  – denník SME a Nadácia PETIT ACADEMY

Naša základná škola sa  v školskom roku 2018/2019 úspešne zapojila do projektu SME V ŠKOLE  a pracovné zošity s ktorými pracujú žiaci a pedagógovia školy využívajú na hodinách slovenského jazyka a literatúry, zemepisu a prírodopisu s cieľom sprostredkovať vedomosti zábavnou formou. Okrem odborného textu, ktorý je v súlade s učebnými osnovami,  sa nachádza  v pracovných zošitoch aj množstvo úloh interaktívneho charakteru, pri ktorých žiaci využívajú informácie z denníka SME.

OD STROMU K ZOŠITU – LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Cieľom projektu bolo v školskom  roku 2018/2019 zapojiť žiakov našej základnej školy do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny a  poukázať na fakt, že práve zošity, v ktorých  každodenne žiaci listujú, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch. Po skončení súťaže nám  LESY SR distribuovali zošity ktoré  s vďakou využívame pri výchovno-vzdelávacom procese v našej škole.

Záložka do knihy

Naša škola sa prihlásila do 11. ročníka česko-slovenského projektu ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY. Téma 11. ročníka je: „Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze.“ Cieľom projektu je pomôcť slovenským a českým učiteľom a vychovávateľom získať zábavnou a hravou formou žiakov pre čítanie, upevniť ich dobrý vzťah ku knihám a motivovať ich, aby rozvíjali svoje čitateľské záujmy, vedomosti a zručnosti. Zároveň sme nadviazali úspešnú spoluprácu s partnerskou školou ZŠ a SŠ speciální Svitavy v Českej republike.

Tvorivé dielne v národnom ústave detských chorôb

Cieľom projektu boli aktivity orientované na zdravotnú výchovu, zdravý životný štýl a dodržiavanie hygienických návykov, ktoré sme týmto projektom chceli priblížiť hospitalizovaným žiakom našej školy v spolupráci s občianskym združením Moje šťastné dieťa, o. z., s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy a s materiálnou podporou DM drogerie markt.

Žiaci pod vedením pedagógov vyrábali a zdobili plstené mydlo za použitia prírodnej merino vlny s antibakteriálnym účinkom, zdobili hrnčeky na podporu pitného režimu a maľovali na bavlnené tričká.

Tvorme ako Martin Benka – tvorivý ateliér v nemocnici

Projekt priblížil život a dielo známeho maliara Martina Benku, ako prvého slovenského dizajnéra, umelca, ktorý vytvoril jedinečnú sériu autorského písma, navrhoval známky i bankovky, tvoril znaky pre slovenské inštitúcie a ilustroval knihy. Interpretovaním diel sa hospitalizované deti zoznámili so životom a dielom tohto umelca. Zavŕšením projektu bola výstava výtvarných prác hospitalizovaných detí a umelcov ako spisovateľ Branislav Jobus, výtvarník a ikonopisec Miroslav Mindek, výtvarník a vysokoškolský pedagóg Vladimír Slaninka, výtvarný pedagóg Pavol Šima-Juríček a výtvarníčka Alena Šoutová. Výstavu navštívil aj predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger a ocenil tvorivú prácu pedagógov a žiakov.

Ľudové umelecké remeslo- šanca pre všetkých 2021

V druhom ročníku úspešného projektu sa hospitalizované deti pod vedením pedagógov opäť venovali edukačným aktivitám súvisiacim s ľudovým umeleckým remeslom. Záujem o ľudovú kultúru a folklórne motívy si deti  mohli vyskúšať pri  tvorivej práci s textilom, plstení a ľudovej výšivke, pri výrobe sviečok, košíkov a šperkov. Projekt finančne podporili Moje šťastné dieťa, o. z., Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky aj magistrát hlavného mesta SR Bratislava.

Prezentácie k jednotlivým aktivitám nájdete v Galérii.