“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

“Vzdelanie sú základy, na ktorých staviame našu budúcnosť.” – Christine Gregoire

Školský klub detí

Činnosť školského klubu detí nadväzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy.

Školský klub detí (ďalej ŠKD) je aj súčasťou Základnej školy pri zdravotníckom zariadení na Limbovej 1 v Bratislave, má 21 oddelení, z toho 4 na elokovaných pracoviskách.

Hlavnou úlohou ŠKD je poskytovanie mimoškolskej výchovnej činnosti pre hospitalizované deti, zabezpečiť ich komplexný osobnostný rozvoj, vytvoriť podmienky pre uspokojenie ich potrieb a realizovať aktivity a činnosti v čase mimo vyučovania a pripraviť ich na vyučovanie.

Ciele a úlohy výchovy  smerujú k rozvoju pozitívnych mravných vlastností, k získavaniu schopností, zručností a návykov. Konkrétne výchovné ciele je možné určiť s prihliadnutím na vekové a zdravotné osobitosti jednotlivca.

Výchovu v školskom klube detí pri zdravotníckom zariadení teda vnímame ako prostriedok na zlepšenie zdravotného stavu pôsobením výchovnej rehabilitácie na chorých a zdravotne oslabených jednotlivcov, čo sa premieta do výchovno-terapeutických cieľov.

Špecifickosť výchovy v našej škole spočíva v koordinácii výchovných činností s liečebným režimom v zdravotníckom zariadení.

Organizačné formy činností v školskom klube detí:

  • kolektívne – organizujú sa s deťmi, ktoré nie sú pripútané na lôžko, v miestnosti vymedzenej na  rekreačnú a výchovnú činnosť,
  • individuálne – organizujú  sa s deťmi pripútanými na lôžko formou čítania kníh, časopisov, vhodných hier, hlavolamov, lúštením krížoviek, individuálnych rozhovorov, hudobnej relaxácie a podobne.

V našej škole  pri zdravotníckom zariadení je výchovné pôsobenie v ŠKD zamerané na uspokojovanie potrieb a prianí detí s využitím špeciálno-pedagogických a terapeutických metód s dôrazom na špecifiká ich zdravotného stavu.

Každá choroba, alebo zdravotné  oslabenie limituje výkon dieťaťa a je na vychovávateľovi, aby tento stav zhodnotil a zvolil vhodné ciele a prostriedky výchovy. Vytváraním psychicko-emocionálnej podpory vychovávateľ pomáha dieťaťu vyrovnať sa s napätím  vyplývajúcim z choroby a jej dôsledkov, zorientovať sa v cudzom prostredí a  zmierňovať strach z neznámych situácií.

Úlohou školského klubu detí v Základnej škole pri zdravotníckom zariadení je podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka. ŠKD realizuje tento rozvoj prostredníctvom zaujímavých aktivít, ktoré tvorivo reagujú na potreby detí a mladých ľudí.    

Výchovná činnosť v ŠKD sa delí na:

  • odpočinkovú,
  • rekreačnú,
  • príprava na vyučovanie.

Tematické oblasti výchovy v ŠKD:

  • spoločensko-vedné vedú k poznaniu spoločenského diania, ku vzťahu k vlasti, k demokratickým a humanistickým tradíciám nášho národa.
  • pracovno-technické zdokonaľujú manuálne zručnosti, obohacujú vedomosti o technické poznatky s aplikáciou v praxi.
  • prírodovedno-environmentálne napomáhajú k prehĺbeniu vedomostí o prírode a pestujú vzťah k jej ochrane.
  • esteticko-výchovné sú zamerané na rozvíjanie výtvarného, hudobného, literárneho, dramatického, hudobno-pohybového prejavu a rozvoj tvorivosti.
  • telovýchovné, zdravotné a športové sú zamerané na telesný rozvoj, posilňovanie zdravia, správnej životosprávy a rozvoj pohybových zručností /s prihliadnutím na diagnózu dieťaťa/.

Vychovávatelia vytvárajú výchovný program pre deti rôzneho veku, schopností a rôznych druhov  ochorenia. Vytvárajú  príjemnú a optimistickú atmosféru plnú dôvery, ktorá je založená na priateľskom vzťahu a cez príťažlivé činnosti nachádzajú cestu k duši detského pacienta. Osobnosť vychovávateľa významnou mierou ovplyvňuje úroveň a  kvalitu výchovného pôsobenia. V celom výchovnom pôsobení dominuje emocionalita a individuálny prístup.

Efektívny prístup k žiakovi si vyžaduje spoluprácu učiteľa a vychovávateľa, ktorí sa podieľajú na zodpovednosti za zabezpečenie špeciálno-pedagogických potrieb dieťaťa v škole pri zdravotníckom zariadení.